Оралната хирургија зазема главен дел во нашата клиника благодарение на работата на д-р. Стево Поп-ристов специјалист по орална хирургија кој е сопственик на Дентал центар Поп-Ристови. Оваа специјалистичка гранка се занимава со дијагностцирање и хируршки третман на неправилности и патолошки промени на забите,меките ткива и коскените структури во орофацијалната регија. Сите хируршки интервенции се изведуваат според специјални протоли и затоа заздравувањето е безболно. Најчести орално-хируршки интервенции се:

  1. Естракција на заби
  2. Апикотомија
  3. Френулектомија
  4. Импакција
  5. Нивелација
  6. Синус лифт
  7. Имплантологија