Ортодонција е специјалистичка гранка во стомаотлогија која се занимава со откривање, дијагностицирање и лекување на неправилностите во положбата на забите и вилиците кај децата и возрасните. Важноста на ортодонтската терапија не е само во исправување на забите и добивање убава насмевка, односно добивање на правилна џвакална функција, оклузија и меѓувиличен однос. Ортодонтската терапија е многу важна и најдобро е да се изведе во периодот на раст и развој на вилиците бидејќи тогаш може да се влијае брзо и лесно на неправилностите.

Многу често ортодонтската терапија е потребна како припремна терапија пред протетска и имплантолошка интервенција за да се добие убава естетска и правилна функција.

Зошто е потребна ортодонтска терапија?

Неправилната оклузија и поставеност на забите се подложни на зачестеност на кариес и воспаление на гингивата (гингивитис) поради неможност за одржување на правилна орална хигиена.

Некои од неправилностите на забите и вилиците кога е потребно носење на мобилни апарати или фиксни протези.

 • Исправување на заби
 • Пренатрупеност или хиподонција (недостаток на заби)
 • Затварање на простори меѓу забите
 • Исправување на изместени или заби кои се импактирани (најчесто канините)
 • Третирање на неправилен загриз
 • Третирање на неправилен однос на вилиците (overjet, overbite, underbite)

Ортодонтската терапија може да се третира со мобилни апарати или фиксни протези.

Мобилни апарати:

 • Функционални апарати за модификација на растот
 • Мобилни апарати за поместување на забите
 • Комбиниран функционален и активен третман
 • Myobrace

Фиксни протези

 • Класични метални протези
 • Порцелански протези
 • Сафирни протези
 • Метални самолигирачки протези
 • Самолигирачки порцелански протези
 • Damon метални или порцелански протези
 • Лингвални протези
 • Invisalign sistem